Privacybeleid

Stichting Vrienden van het Adema-orgel, gevestigd aan Heereweg 277, 2161 BH Lisse, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
Privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.ademavrienden.nl.
Adres: Heereweg 277, 2161 BH Lisse.
Telefoon: 0252-418870.

Cor de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Vrienden van het
Adema-orgel. Hij is te bereiken via het contactformulier op
http://www.ademavrienden.nl/over-de-stichting-vrienden-van-het-adema-orgel/contact/.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Vrienden van het Adema-orgel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via
http://www.ademavrienden.nl/over-destichting-vrienden-van-het-adema-orgel/contact/, dan
verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Vrienden van het Adema-orgel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
Doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrienden van het Adema-orgel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrienden van het Adema-orgel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij
dit voor het functioneren van de Stichting essentieel is of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vrienden van het Adema-orgel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting
Vrienden van het Adema-orgel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
http://www.ademavrienden.nl/over-destichting-vrienden-van-het-adema-orgel/contact/.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek. Stichting Vrienden van het Adema-orgel wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vrienden van het Adema-orgel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via
http://www.ademavrienden.nl/over-de-stichting-vrienden-van-het-adema-orgel/contact/.